Přehlídky

Ostravská Lokálka

Krajská přehlídka dětského divadla Dětská scéna 2019 v Divadle loutek Ostrava!   Již potřetí se v  Divadle loutek Ostrava uskuteční krajská přehlídka Ostravská lokálka, na které se představí zajímavá divadelní představení z celého Moravskoslezského kraje v podání dětských interpretů ve věku od 6 do 16 let. Všichni účastníci se mohou těšit na divadelní workshopy, diskuse, dobré jídlo a své divadelní  kamarády a samozřejmě všechna představení (ta byla vybrána z oblastních přehlídek). Bude se hrát na obou scénách našeho divadla. Nabídneme všem i inspirativní představení. Co to bude, je zatím tajemství, nechejte se překvapit. Přehlídka je soutěžní, což znamená, že odborná porota vybere jeden soubor, který náš kraj bude prezentovat na národní přehlídce dětského divadla ve Svitavách v červnu 2019. Těšíme se na všechny mladé herce u nás v divadle a přijít podívat se mohou i jejich rodiče a zájemci z řad veřejnosti. Divácké vstupné dobrovolné.  

Kdy?

12.4. – 13.4.2019

V kolik?

v pátek 14:00 – 19:00 hodin

v sobotu 9:30 – 16:00 hodin (předpokládaný závěr)

Podporovatelé:

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Ministerstva kultury ČR a Nadace Život umělce.

Dále chceme poděkovat:

Divadlu loutek Ostrava, Nakladatelství Perplex, Antikvariátu a klubu Fiducia, OKO Opava, Kofe-in, Bistro Bocca, MŠ Pinguin, Bílé holubici.

Sestřih z Ostravské lokálky 2018

http://www.uschovna.cz/zasilka/XVPBUU7PWUL7WYPW-ARB/UYAH83F94X

Nominace, doporučení a čestná uznání z Ostravské lokálky 2018

Nominace na přímý postup na celostátní přehlídku DS:

soubor DěS s inscenací „Babičko, vyprávěj něco…“

Doporučení k postupu na celostátní přehlídku DS:

divadelní soubor Jitřenka s inscenací „Sněhová královna“

Doporučení k postupu na celostátní přehlídku DS:

divadelní soubor Semínka s inscenací „A.T.R.E.B.U.P.“

čestné uznání Tomáši Černému

za první pokus o divadelní tvorbu

čestné uznání souboru Děcouři, inscenace „Odsmutnění“

za autorský přístup ke zvolenému námětu

čestné uznání souboru Malíšci, inscenace Sviňáček

za první inscenační krůčky

čestné uznání divadelní souboru ZATÍMnijak, inscenace „Filea, aneb rodinná láska“

za práci se stínohrou

čestné uznání souboru Rebelové, inscenace „Co s námi bude?“

za hledání cesty k autorskému divadlu

čestné uznání souboru Vrchňáček, inscenace „Krysáci“

za autentický projev

čestné uznání divadelnímu souboru V.E.M. 3 rohlíky, inscenace „Šrutoror“

za osobitý přístup k poetickému textu

Kde?

Divadlo loutek Ostrava (alternativní scéna a velký sál)

Pro koho?

Pro všechny dětské divadelní soubory a jejich pedagogy z Moravskoslezského kraje, které projdou oblastní přehlídkou. Ve výjimečných případech (pokud se nekoná v dané oblasti přehlídka, nebo není možné zúčastnit se oblastní přehlídky např. v SVČ Korunka) mohou zaslat do 23. března daného roku na DVD s nahrávkou své inscenace, kterou posoudí organizátor a jeden odborný porotce z krajské přehlídky.

Co Vás čeká?

Představení dětských divadelních souborů, hlasové a pohybové workshopy, dětské diskuse nad zhlédnutými předsatveními, seznamování navzájem, besedy pedagogů s odborným lektorským sborem a mnoho dalšího.

Propozice pro regionální (krajskou) postupovou přehlídku dětského divadla „OSTRAVSKÁ LOKÁLKA“

Obecná ustanovení

I. Základní údaje

OSTRAVSKÁ LOKÁLKA je krajská přehlídka dětského divadla dětských divadelních a loutkářských souborů z Moravskoslezského kraje.  Je postupovým kolem na celostátní přehlídku dětského divadla Dětská scéna (přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR). Této krajské postupové přehlídce Dětské scény mohou předcházet oblastní (okresní), popř. obvodní kola.

II. Význam a charakter přehlídek dětského divadla

Smyslem krajské přehlídky OSTRAVSKÁ LOKÁLKA je prezentace dětských divadelních souborů s jejich inscenacemi, divadelními skeči a kolážemi či performingy, ve kterých se odráží různé styly práce s dětskými soubory v oblasti divadla a dramatické výchovy. Je příležitostí pro předávání zkušeností a pro vzájemnou inspiraci všech zúčastněných, kteří se chtějí v divadelním oboru rozvíjet a vzdělávat, tedy pracovníků s dětmi a mládeží i dětských účastníků.

Ačkoli je přehlídka postupovou, nevyhlašuje se na ní pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje jedno vybrané divadelní dílo k přímému postupu na celostátní přehlídku a další může doporučit ve stanoveném pořadí. Všem účastníkům jsou dle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky.

Přehlídka je zároveň setkáním (besedy, tvůrčí dílny, inspirativní představeních), na kterém je snahou pořadatelů podpořit zájem mladých lidí i jejich dospělých průvodců o divadelní umění, rozvinout schopnosti jej vnímat a reflektovat.

III. Účast na krajské postupové přehlídce v Ostravě OSTRAVSKÁ LOKÁLKA

Krajské přehlídky se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory musí být složeny alespoň ze 3/4 ze žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Soubory se na Ostravskou Lokálku mohou dostat:

a/ jako postupující z nižšího kola (oblastního – okresního, maximálně 1 soubor přímo tzv. nominace, další soubory nepřímo s uvedením pořadí tzv. doporučení)

b/ přímo, pokud není v místě oblastní či okresní kolo. V tomto případě si pořadatel vyhrazuje právo, posoudit úroveň inscenace před konáním OSTRAVSKÉ LOKÁLKY (např. ze zaslaného videozáznamu – DVD, nebo zhlédnutím reprízy ve vyhovujícím čase organizátorů) a následně ji na přehlídku či nezařadit. Úroveň inscenace posuzuje jeden organizátor a jeden člen poroty krajské přehlídky.

c/ pokud se soubor nemůže z organizačních či jiných vážných důvodů oblastní (okresní) přehlídky zúčastnit, může požádat pořadatele krajského kola o přímý postup (viz. bod b)

Soubory se přihlašují na OSTRAVSKOU LOKÁLKU prostřednictvím poštou zaslané přihlášky spolu s žádanými přílohami. Soubor se smí se svou inscenací zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky.

IV. Organizace a průběh přehlídky

Realizátorem a odborným garantem krajské (regionální) přehlídky je THeatr ludem, zapsaný spolek (z.s.) ve spolupráci s kulturní institucí Divadlem loutek Ostrava. Hodnocení jednotlivých vystoupení probíhá formou diskuse s vedoucími souborů, příp. dalšími dospělými účastníky přehlídky, pod vedením odborného lektorského sboru (poroty), kterou ustanovuje organizátor. Pro děti je možné uspořádat citlivě vedené diskusní kluby nebo praktické dílny. Vhodným obohacením přehlídky může při jednotlivých ročnících být odborné, nejlépe praktické, semináře pro vedoucí dětských souborů či inspirativní představení. Přehlídku a její realizaci řídí předem určený tým složený z členů spolku THeatr ludem ve spolupráci s partnery vázanými vzájemnou smlouvou. Organizátor bude vybírat účastnický poplatek za přehlídku.

Časový limit vystoupení je 45 minut, pokud jej inscenace přesahuje, je třeba spolu s přihláškou zaslat i záznam celé inscenace na DVD. 

V. Postup na celostátní přehlídku Dětská scéna

Pořadatel regionální (krajské) přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě národní přehlídky DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě, že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační), nejlépe v určeném pořadí. Programová rada DS může při sestavování programu celostátní přehlídky k pořadí doporučenému lektorským sborem krajského kola přihlédnout. Pokud je pořadí navrženo, slouží pouze interním potřebám programové rady a není vhodné, aby bylo zveřejňováno.

Lektorský sbor krajské přehlídky musí vždy zvážit, zda jsou inscenace natolik podnětné a kvalitní, aby byly přínosem pro celostátní přehlídku. Pokud se taková inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nedoporučí pořadatel na DS žádný soubor.

Inscenace musí mít v evidenčním listu podrobný a věcný posudek od lektorského sboru krajské přehlídky, jinak programová rada DS nemusí vzít návrh v úvahu.

Vybraný zástupce pořadatele spolu se zástupci odborné poroty po jejím zhlédnutí posoudí, zda inscenaci pro přehlídku doporučí, či nikoliv.

Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel programové radě DS:

– vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává Centrum dětských aktivit ARTAMA)

– výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučené představení

– alespoň jeden exemplář textu hry/pásma

VI. Hodnocení a jeho kritéria

Hodnocení vystoupení provádí nejméně tříčlenný lektorský sbor (odborná porota) jmenovaný pořadatelem. Členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem lektorského sboru bude nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou v posledních třech letech zúčastnil národní přehlídky Dětská scéna, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá.

Lektorský sbor hodnotí zejména:

– umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy

– vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci

– metodu práce a tvořivý přístup vedoucího souboru

– přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.