Propozice „OSTRAVSKÁ LOKÁLKA“

Obecná ustanovení

I. Základní údaje

OSTRAVSKÁ LOKÁLKA je krajská přehlídka dětského divadla a recitačních kolektivů dětských divadelních a loutkářských a recitačních souborů z Moravskoslezského kraje.  Je postupovým kolem na celostátní přehlídku dětského divadla Dětská scéna (přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR). Této krajské postupové přehlídce Dětské scény mohou předcházet oblastní (okresní), popř. obvodní kola.

II. Význam a charakter přehlídek dětského divadla

Smyslem krajské přehlídky OSTRAVSKÁ LOKÁLKA je prezentace dětských, loutkářských a recitačních divadelních souborů s jejich inscenacemi, divadelními skeči a kolážemi či performingy, ve kterých se odráží různé styly práce s dětskými soubory v oblasti divadla a dramatické výchovy. Je příležitostí pro předávání zkušeností a pro vzájemnou inspiraci všech zúčastněných, kteří se chtějí v divadelním oboru rozvíjet a vzdělávat, tedy pracovníků s dětmi a mládeží i dětských účastníků.

Ačkoli je přehlídka postupovou, nevyhlašuje se na ní pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje jedno vybrané divadelní dílo k přímému postupu na celostátní přehlídku a další může doporučit ve stanoveném pořadí. Všem účastníkům jsou dle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, stanovená Ocenění, popř. drobné dárky.

Přehlídka je zároveň setkáním (besedy, tvůrčí dílny, inspirativní představeních), na kterém je snahou pořadatelů podpořit zájem mladých lidí i jejich dospělých průvodců o divadelní umění, rozvinout jejich divadelní, loutkářské a recitační dovednosti a schopnosti toto umění vnímat a reflektovat.

III. Účast na krajské postupové přehlídce v Ostravě OSTRAVSKÁ LOKÁLKA

Krajské přehlídky se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory musí být složeny alespoň ze 3/4 ze žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Soubory se na Ostravskou Lokálku mohou dostat:

a/ jako postupující z nižšího kola (oblastního – okresního, maximálně 1 soubor přímo tzv. nominace, další soubory nepřímo s uvedením pořadí tzv. doporučení)

b/ přímo, pokud není v místě oblastní či okresní kolo. V tomto případě si pořadatel vyhrazuje právo, posoudit úroveň inscenace před konáním OSTRAVSKÉ LOKÁLKY (např. ze zaslaného videozáznamu – DVD, Vimeo nebo zhlédnutím reprízy ve vyhovujícím čase organizátorů, minimálně však týden před stanoveným datem zaslání přihlášky) a následně ji na přehlídku zařadit či nezařadit. Úroveň inscenace posuzuje jeden organizátor a jeden člen poroty krajské přehlídky.

c/ pokud se soubor nemůže z organizačních či jiných vážných důvodů oblastní (okresní) přehlídky zúčastnit, může požádat pořadatele krajského kola o přímý postup (viz. bod b)

Soubory se přihlašují na OSTRAVSKOU LOKÁLKU prostřednictvím poštou zaslané přihlášky spolu s žádanými přílohami. Soubor se smí se svou inscenací zúčastnit v daném školním roce pouze jedné krajské přehlídky dětského divadla.

IV. Organizace a průběh přehlídky

Realizátorem a odborným garantem krajské (regionální) přehlídky je THeatr ludem, zapsaný spolek (z.s.) ve spolupráci s kulturní institucí Divadlem loutek Ostrava p.o.. Hodnocení jednotlivých vystoupení probíhá formou diskuse s vedoucími souborů, příp. dalšími dospělými účastníky přehlídky, pod vedením odborného lektorského sboru (poroty), kterou ustanovuje organizátor. Pro děti je možné uspořádat citlivě vedené diskusní kluby nebo praktické divadelní dílny. Vhodným obohacením přehlídky může při jednotlivých ročnících být odborné, nejlépe praktické, semináře pro vedoucí dětských souborů či inspirativní představení. Přehlídku a její realizaci řídí předem určený tým složený z členů spolku THeatr ludem,z.s. ve spolupráci s partnery vázanými vzájemnou smlouvou. Organizátor bude vybírat účastnický poplatek za přehlídku.

Časový limit vystoupení je 45 minut, pokud jej inscenace přesahuje, je třeba spolu s přihláškou zaslat i záznam celé inscenace na DVD, či vimeo, youtube. 

V. Postup na celostátní přehlídku Dětská scéna

Pořadatel regionální (krajské) přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě národní přehlídky DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě, že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační), nejlépe v určeném pořadí. Programová rada DS může při sestavování programu celostátní přehlídky k pořadí doporučenému lektorským sborem krajského kola přihlédnout. Pokud je pořadí navrženo, slouží pouze interním potřebám programové rady a není vhodné, aby bylo zveřejňováno.

Lektorský sbor krajské přehlídky musí vždy zvážit, zda jsou inscenace natolik podnětné a kvalitní, aby byly přínosem pro celostátní přehlídku. Pokud se taková inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nedoporučí pořadatel na DS žádný soubor.

Inscenace musí mít v evidenčním listu podrobný a věcný posudek od lektorského sboru krajské přehlídky, jinak programová rada DS nemusí vzít návrh v úvahu.

Vybraný zástupce pořadatele spolu se zástupci odborné poroty po jejím zhlédnutí posoudí, zda inscenaci pro přehlídku doporučí, či nikoliv.

Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel programové radě DS:

– vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává Centrum dětských aktivit ARTAMA)

– výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučené představení

– alespoň jeden exemplář textu hry/pásma

– fotografie z představení.

VI. Hodnocení a jeho kritéria

Hodnocení vystoupení provádí nejméně tříčlenný lektorský sbor (odborná porota) jmenovaný pořadatelem. Členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem lektorského sboru bude nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou v posledních pěti letech zúčastnil národní přehlídky Dětská scéna, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá.

Lektorský sbor hodnotí zejména:

– umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy

– vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci

– metodu práce a tvořivý přístup vedoucího souboru

– přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.