Dramadílny

DramaDílny  využívají zážitkových metod dramatické výchovy a formou aktivního zapojení, vzdělávají žáky ve vybraných vzdělávacích oblastech.

Žáci si osvojují veškeré předávané informace přímým prožitkem ze hry, čímž se učí aktivně pracovat s předávanými informacemi a vytvořit si na ně vlastní názor. 

Dramadílny pomáhají pedagogům a školním institucím naplňovat rámcové vzdělávací programy, vytyčené strategické linie vzdělávání v České republice, průřezová témata a u žáků rozvíjet klíčové kompetence.

Dramadílny probíhají ve třídě Vaší školy.

Dramadílny podporují a rozvíjí u žáků:

Aktivní přístup k předávaným informacím

Tvořivost

Spolupráci v kolektivu

Vzájemné respektování se

Sociální cítění

Vyjádření názoru

Nabídka dramadílen: